Algemene voorwaarden

– Door ons voor u te laten werken aanvaardt u onze algemene voorwaarden.

– Voor de afspraak krijgt de klant een herinnering per sms gestuurd.

– De afspraak kan i.v.m. dringende overmacht uitgesteld worden door één van de beide partijen.

– Voor stopzetting van contracten dient de opzeggende partij twee maanden voor einddatum, per aangetekend schrijven de andere partij hiervan in te lichten, zo niet wordt het contract stilzwijgend verlengd met één jaar.

– Bij vroegtijdig opzeggen contract ( uitsluitend per aangetekend schrijven) wordt een schadevergoeding geëist van de helft van het bedrag van de opstaande reinigingen.

– De facturen zijn contant betaalbaar

– Bij iedere vertraging in de betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 8% per jaar met een minimum van €75.

– Alle klachten dienen ons overgemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum.

– Voor geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg – Afdeling Tongeren bevoegd.